Søk
image

Salgsvilkår og betingelser for bedrift

 

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

 

2. PARTENE

Selger er: itBergen (Org.nr.: 927 044 714), og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er: Det selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som utfører bestillingen, eller er skrevet opp som kjøper ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. PRIS

Den oppgitte prisen for tjenesten er inkl. mva, og eks. eventuelt andre gebyrer, med mindre noe annet er oppgitt. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller Selgers partnere, i annonser o.l. eller som er større en 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

 

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.

 

6. LEVERING

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall virkedager.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere tjenesten til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Dette gjelder ikke dersom forhold utenfor selgers kontroll forhindrer leveranse.

 

7. ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

 

8. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Selger forsøker alltid å levere tjenester så hurtig som mulig. Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.

9. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr.

 
Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

 
Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

 
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

10. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

11. FORCE MAJEURE

Er Selger forhindret fra å levere tjenesten under urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

 

12. KONFLIKTLØSNING

Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning.
Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført frem til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene for forliksklage eller stevning. Kristiansand tingrett er verneting ved eventuell behandling for tingrett.

 

13. ENDRINGER OG OPPDATERINGER I AVTALEN

Selger forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene i denne avtalen, uten å måtte varsle om dette.